Újdonságok2018-06-09T12:05:42+00:00

A bibliai héber nyelv alapjai

Szerző:

Bodor Attila

Kiadó:

Jel Kiadó

Az ószövetségi könyvek tudományos értelmezése, a kommentárok gyümölcsöző használata a bibliai héber nyelv ismerete nélkül teljesen elképzelhetetlen. Ezért nemcsak a szentírástudósoknak, hanem minden önmagát komolyan vevő teológusnak is legalább minimális szinten ismernie kell ezt a nyelvet. A héber nyelvvel egy teljesen új világ tárul fel, amely a nyelvtani érdekességeken túl az ókori Közel-Kelet világába is visszarepít. Mindezek mellett pedig a Héber Biblia, mint az egyetemes kultúra egyik legmeghatározóbb szövege, hidat képez a különböző keresztény felekezetek, a zsidóság, de akár más monoteista vallások között is. Ha őszintén és előítéletek nélkül tanulmányozzuk ezeket a szövegeket, felsejlhet mindaz, ami összeköt bennünket. Végül pedig, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Biblia keresztény hitünk tanítása szerint „Isten szava”. Van-e annál nagyobb dolog, hogy ezt a „Szót” eredetiben ízleltethetjük?
A tanulást színes kiemelések és táblázatok, kreatív feladatok segítik.

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

152 x 220 mm

Oldalszám:

184

Fogyasztói ár:

3900 Ft

Megrendelés:               ITT

Az együtt imádkozó család, együtt is marad

Szerző:

Mervay Miklós

Kiadó:

Jel Kiadó

A könyv azoknak kíván segíteni, akik szeretnének imádkozni házastársukkal és gyermekeikkel otthon a családban, de nem tudják, hogyan is kezdjenek hozzá, mert nem így nőttek fel, nem volt erre tapasztalatuk. Továbbá azoknak is szól, akik már együtt imádkoznak, de időnként kérdéseik, nehézségeik vannak a kicsi vagy épp kamaszkorú gyermekeikkel való közös imáik kapcsán. Ötleteket adhat a hitoktatóknak is, hogyan nyújthatnak segítséget az efféle kérdésekkel hozzájuk forduló családoknak. A könyv anyagát a hitoktatás és a tanárképzés során felmerült kérdések inspirálták. Ezen tapasztalatai alapján állította össze a szerző, szem előtt tartva a mai családok helyzetét. A könyvet személyes példák és élmények színesítik, kibővítve a korábbi kiadások óta e témában tartott előadások témáival és kérdéseivel.

Sorozat:

Szülők és nevelők könyvespolca

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

176

Fogyasztói ár:

1950 Ft

Megrendelés:               ITT

Az igazság botránya

Szerző:

Jean Daniélou

Fordító :

Sallai Gábor

Kiadó:

Jel Kiadó

„Ezek a lapok az Isten által az igazság megismerésére teremtett emberi értelem kiválóságában való hitről vallanak, amely szembeszáll a kétségbeeséssel, mely napjainkban oly sok gondolkodót – köztük keresztényeket is – jellemez. Hitet tesz továbbá amellett, hogy érdemes élni, és hogy az ember képes megtalálni a boldogságot egy olyan világban is, amely nyomorúságát a lázadás igazolására használja fel. A teremtett világ értékét tanúsítja, és hangsúlyozza a szemünk előtt kibontakozó civilizáció értékét. Azt állítja ugyanakkor, hogy a valódi humanizmus éppoly kiemelt helyet biztosít Isten imádásának, mint a világ feletti uralom utáni vágynak. Tanúságot tesz róla, hogy bár az ember a boldogságra van rendelve, a bűn megsebezte, gyógyulást pedig csak a keresztben remélhet. Abban a korban, mikor a világ azt keresi, hogy mik lehetnek az új humanizmus alapjai, az új nemzedék pedig a modern tudomány eszközeivel kívánja jobbá tenni a világot, e lapokon ezeknek a vágyaknak kívánunk hangot adni úgy, hogy közben a helyes irányt is felvázoljuk. Mindenekelőtt azt szeretném mondani a fiatal keresztényeknek, hogy ne hagyják, hogy a mai tanok hamis ragyogása megigézze őket, és homályuk elnyomja az örök igazság ragyogását. A marxista optimizmus és a kétségbeesés filozófiáinak megrendítő összeomlásában semmi nincs, ami érdemes lenne a csodálatukra. Azoké a világ, akik meghódítják. Erre a hódításra hívom az Olvasót a következő lapokon, biztatva a keresztény fiatalokat, akik ezt a világtól kapott küldetésüket teljesítik, és akiknek Istenről kell tanúságot tenniük, ennek révén pedig az embereket kell megmenteniük.” Jean Daniélou

Megjelenés:

2020

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

115 x 190 mm

Oldalszám:

208

Fogyasztói ár:

2900 Ft

Megrendelés:               ITT

Egy hittérítő levelei

Szerző:

Miklós zsicsai püspök

Fordító:

Tatárka Krisztián

Kiadó:

Odigitria Kiadó –Jel Kiadó

Miklós püspök, az európai kultúra jó ismerője és kedvelője látta, hogy a háború utáni, válság sújtotta Európa és annak szellemi elitje egyre jobban eltávolodik Krisztustól. Ezért a hétköznapi, egyszerű emberekhez fordult. A levelek címzettjei is nagyobb részt ilyenek: hivatalnokok, tanítók, kereskedők, katonák, a háború veteránjai, Szerbiában új hazára lelt orosz menekültek. Néhány esetben papok, írók, külföldi előkelőségek. A leveleket átjárja a Szentírás, elsősorban az Evangélium alapos ismerete. A kétkedő, kapaszkodót kereső embernek fel akarja mutatni a kísértésekből és a kétségbeesésből kivezető utat: az emberszerető, megmentő, üdvözítő Krisztus alakját. Egyes levelek úgy hatnak, mint pontos látlelet a bajról. Mások mint gyógyír a betegségre, vagy ébresztő a csüggedt, kábult lélek számára. Számos esetben igen egyszerű tanácsokat ad: olvasd a Szentírást, tarts bűnbánatot, ne feledkezz meg a rászorulókról. Máskor rámutat a bűn okára és természetére, ezzel ösztönözve az üdvös fordulatra. Van, akit keményen megfedd, korhol, de senkit sem utasít el. Szavai friss levegőt, fényt hoznak.

Sorozat:

ODIGITRIA KÖNYVEK

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

145 x 200 mm

Oldalszám:

204

Fogyasztói ár:

2300 Ft

Megrendelés:               ITT

Gróf Esterházy János a szeretet politikusa

Szerző:

Dávid Zsuzsanna

Kiadó:

Jel Kiadó

A könyv megszületése nagyot lendít az eddigi Esterházy értelmezésen, melynek egyik legfőbb kérdése az volt, miként lehet egységes nézőpontból szemlélni Esterházy János életének azt a kétszer 12 évét, amely látszólag szöges ellentéte egymásnak. A felvidéki magyarság huszadik századi legfontosabb személyisége történetének első 12 évét – amelyet a népe sorsának jobbra fordulásáért munkálkodó szakadatlan tenni akarás és aktivitás jellemez – ugyanis követi egy olyan újabb 12 év, amely a rabság bilincsében tartva, a cselekvés legkisebb lehetőségének esélyétől is megfosztotta Esterházyt. Amíg az első tizenkét-éves időszak teli van az Esterházy Jánostól származó írások, nyilatkozatok, beszédek vagy éppen róla szóló zajos tudósítások publikációival, addig a második 12 év ennek épp ellenkezőjeként, a némaság időszakaként ismert a számunkra. Dávid Zsuzsanna könyvének hatására itt rögtön egy párhuzam jut az ember eszébe. Jézus is elnémul Pilátus előtt. Nem mond el egy újabb példabeszédet, nem bocsátkozik vitába, nem érvel az igaza mellett…hallgat. S tizenkét éven át némán hallgatva szenved Esterházy János is. Némaságát mintegy betetőzi az az embertelen hatalmi arrogancia, hogy még földi maradványait sem voltak hajlandóak kiadni családjának, s így még egy tisztességes temetésben sem lehetett része. Esterházy János így beteljesülő, népéért vállalt és felajánlott szenvedéssel párosuló engesztelő áldozatához egyedül Jézus Krisztustól tudott erőt meríteni. Attól a Jézustól, akitől ő maga azt kérte, „engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy Őt megtisztulva követhessem.” Sokan vannak akik érthetetlennek tartják, hogy Esterházy János, miért nem menekült el a reá váró szenvedések elől, habár ezt több alkalommal is megtehette volna? Miért „sodródott” úgymond „magatehetetlenül” az őt körülvevő eseményekkel? A kételkedők a kérdést talán feltehetnék imigyen is: Miért nem szállt le időben a keresztről? Nos ezekre a kérdésekre kapunk szinte tökéletes választ Dávid Zsuzsanna könyvét olvasva, aki az egyháztanítók munkáit ismerve, s a megváltó Krisztust szemlélve sorra fedezi fel és írja le az Isten szolgája Esterházy János életművének mindkét osztatából fakadó evangéliumi igazságokat. Könyvének legfőbb mondanivalója, hogy Esterházy Jánost ezt a „közjóra született embert” (Tőzsér Árpád jellemzése) Jézus Krisztus nélkül sem értelmezni sem megérteni nem lehet. Ahhoz azonban, hogy megértsük, együtt kell szemlélnünk mindkettőjüket. Csak ebben az együtt-szemlélésben fedezhetjük fel Esterházy János portréján Krisztus valódi arcvonásait.
Ilyen értelemben Dávid Zsuzsanna könyvét az első Esterházy Jánosról szóló hagiográfiának is nevezhetném, annak ellenére is, hogy a könyv főhősének boldoggá avatási folyamatának csupán az elején tartunk. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy mi magunk is átelmélkedve ismerkedjünk meg ennek a nagyszerű és kivételes embernek – akit az általa oly annyira tisztelt Apostoli Szentszék jóvoltából immár az Isten Szolgája titulussal szólíthatunk meg – életfogytig tartó kegyelemmel átitatott életével. (Részlet Molnár Imre ajánlásából)

A könyv melléklete 21 festményről készült színes képek, melyek a szerző, Dávid Zsuzsanna alkotásai Esterházy János életéről.

Sorozat:

Erkölcsteológiai Dolgozatok

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

124

Fogyasztói ár:

1980 Ft

Megrendelés:               ITT

Krisztus királysága:     

Szerző:

Horváth Sándor OP.

Kiadó:

Jel Kiadó

A Jel Kiadó vállalkozott arra, hogy bemutatja Jézus Krisztus alakját egy triptichon hasonlatára. E képzeletbeli hármas oltárkép két oldalképe már meg is jelent, Henri Morice Jézus Krisztus személyisége (2017), illetve Schütz Antal Krisztus (2019) című munkái kiadásával. Az Olvasó e triptichon képzeletbeli középső képét szemlélheti Horváth Sándor, Krisztus királysága című művének új kiadásában.
Mindhárom alkotás Krisztus személyével, személyiségével, történelmi hatásával foglalkozik; krisztushívő (katolikus) tudósok írták, akik mégis, minden tudományos fölkészültségükkel együtt, főleg tanúságtételnek szánták írásukat, akik egymás kortársai voltak, s e három mű is egy évtizeden belül keletkezett (a múlt század húszas-harmincas éveiben). Henri Morice inkább Krisztus személyiségének pszichológiai-spirituális vetületét ábrázolta, Schütz Antal pedig Krisztus ki-létét, küldetését domborítja ki, ahogy azt a katolikus Egyház tanítja. Végül Horváth Sándor mintegy úgy jeleníti meg Krisztus alakját, hogy királyi méltóságát bemutatva egyszerre ad Krisztusról kilétet, küldetést és személyiségrajzot.
A három mű együtt olvasva, mintegy egymást erősíti, egyik a másikat még nagyobb világossággal ajándékozza meg. Érdemes egyszerre ránézni e triptichonra, újra és újra együtt olvasva őket, hogy a mi szívünkben is egyre lobogóbb legyen a lángja a Krisztus iránti szeretetnek, hogy a mi értelmünkben is mind világosabbá legyen Krisztus alakja és tanítása, hogy a mi akaratunkban is hasonló küldetéstudat ébredjen és erősödjön, mint ami Benne is munkált.

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

148 x 210 mm

Oldalszám:

336

Fogyasztói ár:

3200 Ft

Megrendelés:               ITT

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás