A Szent Hegy titka

Alcím:
Áthoszi Sziluán (1866-1938) élete, tanításai és írásai
Szerző:
Szofronyij (Szaharov) apát
Szerkesztő:
Havasi Ágnes,  Imrényi Tibor
Fordító:
Imrényi Tibor 
Kiadó:
Odigitria Kiadó - Jel Kiadó

Sziluán atya, orosz származású áthoszi szerzetes, a XX. századi ortodox keresztény spiritualitás kivételes alakja, akinek személyes vallomásként megörökített tanításai a nyugati egyházban Szent Ágostonéhoz hasonlíthatók. 1892-ben, a katonai szolgálat letöltése után egy héttel, az áthosz-hegyi Szent Panteleimon monostor felé vette az útját. A monostorban magába szívta azt a gazdag örökséget, amely a keresztény szerzetesség forrásáig nyúlik vissza, és az egyiptomi, palesztinai pusztaságokban élő ókeresztény remete atyákhoz hasonló bölcsességre tett szert. Valódi sztarec, „öreg” lett, akit évtizedek alatt megszerzett bölcsessége, lélekbe látása alkalmassá tett arra, hogy mások számára is tanító legyen. Kivételes alkatú ember volt, nem mindennapi fizikai erővel rendelkezett. Ezek a különleges adottságok tették rendkívüli teljesítményekre képes aszkétává. A konstantinápolyi egyház szinódusa 1988-ban avatta szentté.

Sorozat:
ODIGITRIA KÖNYVEK
Megjelenés:
2016 (harmadik kiadás)
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
145 x 202 mm
Oldalszám:
512
Illusztráció:
fekete-fehér fotók és grafikák
Fogyasztói ár:
3 900 Ft
Megrendelés:
ITT

Áthoszi Porfíriosz atya élete

Szerkesztő:
Havasi Ágnes, Imrényi Tibor
Fordító:
Imrényi Dávid 
Kiadó:
Odigitria Kiadó - Jel Kiadó

Áthoszi Porfíriosz atya (1906–1991) életéről és tanításairól Görögországban 2003-ban napvilágot látott kötet első része olvasható itt magyarul. Porfíriosz atya kisgyermekkorában Kunyhós Szent János életrajzát olvasva határozta el, hogy szerzetes lesz. Tizenkét éves korában az Áthosz-hegyre szökött, ahol a Kafszokalívia remeteségben – két szent életű „öreg” tanítványaként – imádság, munka és feltétlen engedelmesség lett az élete. Fiatalon kivételes lelki ajándékok birtokába jutott. Egy súlyos betegség miatt vissza kellett térnie szülőföldjére. Pappá szentelték, majd kinevezték az Athéni Központi Kórház és Rendelőintézet kis templomába lelkésznek. Számos helyen teljesített szolgálatot, sok lelki gyermeket és követőt hagyva maga után. Halála közeledtével visszatért az áthosz-hegyi remeteségbe, és itt diktálta lelki útmutatásnak szánt búcsúlevelét: „Mindig azért imádkozom, hogy lelki gyermekeim szeressék Istent, aki számunkra minden, és méltasson bennünket arra, hogy belépjünk földi, nem teremtett Egyházába. Mert itt, a földön kezdődik minden.”

Sorozat:
Odigitria könyvek
Megjelenés:
2011
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
145 x 202 mm
Oldalszám:
176
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
1 980 Ft
Megrendelés:
ITT

Áthoszi Porfíriosz atya tanításai

Szekesztő:
Havasi Ágnes , Tóth Péter
Fordító:
Sinka Borbála Julianna
Kiadó:
Odigitria Kiadó - Jel Kiadó

Áthoszi Porfíriosz atya (1906−1991) neve nem ismeretlen a magyar olvasók előtt. Az áthoszi remeteségben töltött ifjúkor után az Athéni Központi Kórház és Rendelőintézet kápolnájában lelkipásztori szolgálatot teljesítő szerzetespap színes, saját maga által elbeszélt élettörténete korábban már megjelent magyar fordításban. Jelen kötet ennek folytatása: Porfíriosz atya gondolatait gyűjti egybe tematikus fejezetekben, amelyeket konkrét beszélgetésekről készült hangfelvételek és feljegyzések alapján állítottak össze. Így a tanítások között nemcsak a lelki irodalomban gyakran érintett témák kerülnek elő (pl. az imádság vagy a bűnbánat), hanem olyan, a mindennapi élet alapproblémáival foglalkozó kérdések is, mint a betegség, a házasság vagy a gyermeknevelés. Porfíriosz atya az Athénban töltött évtizedek során a hétköznapok ugyanazon társadalmi, családi és lelki problémáival szembesült, mint bármelyik világi hívő, ám ezekre egy szent életű aszkéta lelkiségével adott választ. A könyv lapjairól egy jelenkori szent szól hozzánk életről és halálról, emberi kapcsolatokról, s nem utolsósorban önmagáról. „Azt gondolom magamról, hogy ócska, rozsdás cső vagyok, amelyben éltető, kristálytiszta víz folyik, mely a Szentlélektől ered… Bár rövidesen eltávozik belőlem a lélek, az emberek mégis hozzám, nyomorulthoz jönnek. Pedig semmim sincs, amit elvihetnének. Semmim sincs, minden csak Krisztusé.”

Sorozat:
Odigitria könyvek
Megjelenés:
2012
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
145 x 202 mm
Oldalszám:
336
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
2 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Az élő ima

Alcím:

Szerző:
Bloom, Anthony
Szekesztő:
Havasi Ágnes, Perczel István
Fordító:
Imrényi Tibor
Kiadó:
Odigitria Kiadó - Jel Kiadó
Rendező:

Anthony Bloom egyik legismertebb műve e kötet, amely a keresztény lelki életbe nyújt bepillantást. Megjelenése után rövid időn belül több kiadást is megért Angliában. Bloom sikerének titka, hogy nagy tapasztalattal rendelkező, személyes lelki élményeit megosztó kortárs tanítóként szól az Olvasóhoz. Nyelvezete egyszerű, világos, modern, tanítása mély és ősi keresztény hagyományra támaszkodik. Az élő ima az Isten imádságban való kereséséhez segíti a kezdőt, feltárja előtte a Miatyánk szavainak jelentőségét, megismerteti a kereszténység egyik legősibb imájával, a Jézus-imával, megvilágítja az elmélkedés és az ima közötti különbséget, szól a hívő ember számára sok gondot okozó viszonzatlan imáról, s végül letisztultabb formákhoz, az aszketikus imához és a csend imájához vezeti el az Olvasót.

Sorozat:
ODIGITRIA KÖNYVEK
Megjelenés:
2010 (második, javított kiadás)
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 202 mm
Oldalszám:
144
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Az Isten megismeréséről

Alcím:

Szerző:
Hészükhaszta József         
Szerkesztő:
Havasi Ágnes, Kiss Etele        
Fordító:
Imrényi Dávid
Kiadó:
Odigitria Kiadó - Jel Kiadó
Rendező:

Hészükhaszta József (1898–1959) a huszadik századi ortodox keresztény spiritualitás egyik meghatározó alakja. Fiatalon azzal a szándékkal ment Áthosz hegyére, hogy Krisztus keskeny ösvényén járva remeteként az egykori nagy aszkéták útját kövesse. Aszkézisének középpontjába a szív szüntelen imádságát és az engedelmességet helyezte. Számos kegyelmi ajándékban részesült, s ezeket közvetítette tanítványainak, akik nagymértékben hozzájárultak az ortodox lelki élet újjászületéséhez. Ez a könyv József atya lelki gyermekeihez írt leveleinek gyűjteményét tartalmazza. A nyolcvanegy rövidebb levél Áthoszon kívül élő szerzeteseknek és világiaknak szól, míg a kötetet záró hosszú írás, melyet egy remetének címzett, a lelki út teljes keresztmetszetét vázolja fel. E levelek a legkorábbi egyiptomi remeték aszketikus küzdelmeit idézik, tanítása pedig a megélt teológiát, Isten közvetlen megismerését tárja olvasói elé. Ugyanakkor lelki gyermekei iránti gondoskodása, alázata és az emberi gyengeségek megértése egyszerű, szerető, érző szívű emberként mutatják be őt.

Sorozat:
Odigitria könyvek
Megjelenés:
2011
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
145 x 202 mm
Oldalszám:
352
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
2 600 Ft
Megrendelés:
ITT

Életem Krisztusban

Jel Eletem Krisztusban k

Szerző:
Kronstadti Szent János
Szerkesztő:
Havasi Ágnes
Fordító:
Havasi Ágnes; Pikler Mihály
Kiadó:
Odigitria Kiadó - Jel Kiadó

Kronstadti Szent János (1829–1908), e kivételesen nagy hatású orosz szent Életem Krisztusban című lelki naplójának ez a válogatása hosszabb-rövidebb bekezdéseket tartalmaz: a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg. János atya Észak-Oroszország szülötte, akit a Szentpétervári Teológiai Akadémia elvégzését követően 1855-ben pappá szenteltek, majd Kronstadt szigetén a Szent András-székesegyházban teljesített papi szolgálatot egészen haláláig. Ez a könyv az ő életrajzával kezdődik, amely a lelki napló tényleges bevezetője és az ott leírt gondolatok, igazságok hiteles bizonysága. Isten szent embereként, magának semmit meg nem tartva, saját életét is szétosztva, képes volt a legmegterhelőbb életkörülmények között arra, hogy tömeggel és zajjal dacolva, idejét és figyelmét egészen Istennek szentelje.
János atya csodatevő volt, aki imáival számtalan nagyszerű dolgot vitt véghez, de a legnagyobb csodának mégis a személyét és egész életét nevezhetjük. Csodatevőként is lelki józanságra inti olvasóit: „Az Úr tökéletesen tiszteletben tartja az általa alkotott természetet és annak törvényeit (…); ezért akaratát is rendszerint a természet, illetve annak törvényei révén viszi véghez, például amikor megbünteti vagy megáldja az embereket. Ezért csak végszükség esetén várj tőle csodákat!”

Sorozat:
Odigitria könyvek
Megjelenés:
2014
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
145 x 202 mm
Oldalszám:
152
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
2200 Ft
Megrendelés:
ITT