A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban


Szerző:
Györök Tibor
JEL_Beavato-szentsegek.jpg
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:
Jel Kiadó

Nüsszai Szent Gergely (334-395 k.) egy személyben kiváló teológus, filozófus, lelkipásztor, katekéta, misztikus és szerzetesek lelki vezetője. Szentségtanát éppen ez a sokoldalúsága teszi eredetivé. Összegzi, rendszerezi és elmélyíti az előző századok teológiai örökségét, olykor már a középkor szakramentum-felfogása felé egyengeti az utat. Posztmodern korunkban a nyugati kultúrkörben élő kereszténység az elfáradás jeleit mutatja, ami széttöredezett világképben, elbizonytalanodásban, a formák kiüresedésében érhető tetten. A kappadox atya szentégtani témákban is megmutatkozó egységes világszemlélete, a kezdetektől a végidőkig ívelő üdvtörténeti horizontja, optimizmusa, a másként gondolkodókkal párbeszédet kezdeményező és őket meggyőzni igyekvő érvelései, missziós lendülete, tudományos igényessége és őszinte áhítata ezért üdítőleg és inspirálóan hat a mai Olvasóra.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2014
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
328
Fogyasztói ár:
2900 Ft
Megrendelés:
ITT
 

A Jézus Krisztus-jelenség a gnosztikus irodalomban

Szerző:
Ladocsi Gáspár
Szerkesztő:
 Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:
Jel Kiadó

Az egyházatyák korában és a középkorban egyaránt vallották, hogy a gnoszticizmus volt az a szellemi áramlat a katolikus egyház életében, amely a keresztény tanítás tisztaságát be akarta szennyezni, és ezzel elindítója lett minden szakadásnak. A nagyegyház a gnoszticizmus beszüremkedéseinek radikálisan ellenállt, mivel annak lényegét a krisztusi „örökség”-től idegennek tartotta. A gnosztikus mesterek a nagyegyház örökségét, az apostoli hagyományt saját eszmevilágukban feldolgozták, így tartalmát szétszaggatták és kilúgozták, lényegében meghamisították; a tömegeknek hirdetendő egyetemes érvényű isteni kinyilatkoztatás helyett a kisszámú kiválasztottaknak, az intellektuális igényű elitnek ígérték és biztosították az üdvösséget adó tudás (=gnózis) ismeretét. A könyv témája különösen aktuális ma a gnosztikus eszmékből táplálkozó New Age mozgalomnak a terjedésekor.

Sorozat:
Litteratura Patristica 1.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
138
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

Antiokhiai katekézis a II. század végén

Alcím:
Theophilosz püspök munkássága
Szerző:
Perendy László
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:
Jel Kiadó

Patrológiai kézikönyvek a II. századi görög apologéták között szokták tárgyalni a szíriai Antiokhia hatodik püspökének, Theophilosznak a munkásságát. Sajátos jelentőségét már az a tény is mutatja, hogy ő az első püspök, akitől fennmaradt apologetikai mű. A birtokunkban levő három könyv az Autolükoszhoz címet viseli. A címzett tehát nem egy uralkodó, akitől méltányosabb bánásmódot lehetne kieszközölni a keresztények ellen indított büntetőperekben. A megszólított személy egy művelt és műveltségére büszke pogány, aki felkéri a püspököt, hogy mutassa meg neki a keresztények Istenét. Hiszen a többi isten valóban látható; ha a keresztényeké is elismertségre törekszik, valamilyen formában meg kell nyilvánulnia. A korábbi apologéták nyomain haladva Theophilosz arra törekszik, hogy ebből a hozzáállásból kiindulva beláttassa Autolükosszal és minden érdeklődő pogánnyal: a keresztények Istene lélek, aki csak a lélek szemével látható. A lélek szeme azonban csak akkor lát, ha a lélek megtisztul, és így alkalmassá válik a lelki dolgok meglátására. Az egyetlen, igaz Isten nem jeleníthető meg kőből vagy fából faragott szobor formájában.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
624
Fogyasztói ár:
3 200 Ft
Megrendelés:
ITT

Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században

 

Szerző:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó Vanyo katekezis

A 2003-ban útjára indított Litteratura Patristica sorozat második köteteként megjelentetett monográfiában a szerző benső összefüggéseiben és egymásra hatásában mutatja be a 3–4. század egyházi tanítását (katekézisét), képzőművészetét (ikonográfiáját) és költészetét. Megismerhetjük az első századok liturgiájának kialakulását, a keresztény szimbólumok mélységeit és az ókori egyház inkulturációs törekvéseit, vagyis a pogány kultúra megszentelését. Mindeközben megírása idejéig a kötet felvonultatja a témában megjelent legfontosabb szakirodalmat, és a jelentősebbekre részletesen is reflektál.
 
Sorozat:
Litteratura Patristica 2.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
316
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája

Szerző:
Vanyó László
Szerkesztő:
D. Tóth Judit
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerzőt művének megírására a Nüsszai Szent Gergely iránti érdeklődés ösztönözte, melyet nemcsak történelmi szerepének és jelentőségének kell tulajdonítani, hanem teológiai gondolkodásmódja azon jellegzetességeinek is, melyek korszerűvé teszik tanulmányozását. Vanyó László oly módon kísérli meg az egyházatya antropológiai nézeteit ismertetni, hogy nem pusztán filozófiatörténeti vagy történeti szempontokat vesz alapul, hanem gondolatrendszerének központi témája, a krisztológiai dogmák és a feltámadás szempontjából, amely két téma Krisztusban összekapcsolódik. A kötet kiemelkedő erénye, hogy a szakirodalomban már lappangva meglévő, de eddig csak ’spirituális doctrinájára’ alkalmazott irányt mutatja meg az érdeklődő Olvasók számára. 

Sorozat:
Litteratura Patristica 3.
Megjelenés:
2010
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
296
Fogyasztói ár:
2 600 Ft
Megrendelés:
ITT

Patrisztikus kislexikon


Szerkesztő:
Puskely Mária SSND
Kiadó:
Jel Kiadó

Rendhagyó vállalkozásként született meg ez a patrisztikus kézikönyv. Ihletője maga XVI. Benedek pápa, aki 2007 márciusától egy éven át az első nyolc század nagy keresztény gondolkodóiról, íróiról beszélt a szerdai általános kihallgatás résztvevőinek. Elmélyedve a kor történetébe, megállapíthatjuk: a Krisztus-központú nők és férfiak élete és szolgálata soha nem volt nyugodt: véres keresztényüldözések, eretnek mozgalmak, népvándorlás robajában alkottak, képviselték az Örömhírt. A vértanúk hősiességének példájára a III. századtól megszületett a szerzetesség, világhálóvá erősödött az Isten népét szolgáló egyházszervezet. Értékvesztő, hitben megosztott vagy hitetlenkedő világunk is ezekből a mély szellemi gyökerekből táplálkozik, akár tudja, akár nem, akár elfogadja, akár nem. Érdemes tehát megismernünk Kelet és Nyugat II-VIII. században élt szellemóriásait, szentjeit. A szerzőknek izgalmas korszakot kellett – rövid és közérthető módon – megeleveníteniük, mégpedig azzal a nem titkolt szándékkal, hogy aki egyszer beleolvas ezekbe a szövegekbe, az tovább forgassa a kézikönyvet, azután gyakran kézbe vegye, s végül befogadja a betűkbe sűrített értékrendet.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
440
Fogyasztói ár:
2 900 Ft
Megrendelés:
ITT