A keresztény bölcselet alapjai


Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó

A bölcselet a végső okok, az elvek tudománya. Azokat a végső feltételeket és összefüggéseket kutatja, amelyek túlesnek a szaktudományi kutatás keretein, de amelyek érvényét a szaktudomány is feltételezi. Ilyenek a megismerés, a lét, a cselekvés és alkotás alapvető kérdései. Belőlük formálódik a bölcselet sajátos problémaköre. Ebben a témakörben az ismert szerző összefoglaló áttekintést nyújt a filozófia rendszeréről a keresztény világnézet összefüggésében. Az emberi megismerés és a metafizika továbbá a filozófiai istentan és a természetbölcselet tárgyalásán túl az ember, a vallás és az erkölcs filozófiai kérdéseit is feldolgozza.

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2002
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Megrendelés:
A Szent István Társulatnál kapható új kiadásban

A megismerés és értelmezés filozófiája

Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó 
Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2002 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés

Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

A metafizika alapjai

Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv metafizikát állítja középpontba, mely Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. A metafizika a lét végső alapja és létesítő oka felé tájékozódik, s így szilárd alapot nyújthat a kinyilatkoztatásból merített hívő tudás értelmi alátámasztását kereső vallási gondolkodásnak. Ez az igény - ha nem is mindig divatos - maradandó. A katolikus egyház folyvást tudatában volt ennek, s ezért a hit és ész párbeszéde során ismételten ajánlja azt a szerzőt, aki mértékadó módon és maradandóan képes volt összhangba hozni a hit és az értelem igazságait. Ő pedig nem más, mint a tizenharmadik század nagy skolasztikus gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, aki Arisztotelész metafizikai felismeréseit az isteni kinyilatkoztatás látóhatárában értelmezte. Az egyház Szent Tamás szellemében alakította ki évszázadok során azt a keresztény filozófiai gondolkodást, melynek forrásai már őt megelőzően hatékonyan jelen vannak a keresztény teológiai irodalomban. A könyv is ebben a szellemben íródott. 

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2007
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
218
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

Ateizmus és keresztény hit

Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv a modern európai ateizmus szellemi gyökereit kutatja. Elsősorban a filozófiatörténeti háttérre reflektál, de azt is bemutatja, hogy e filozófiai ateizmus miképp hatott szellemi műveltségünkre. E műnek nem célja az ateizmus lélektani, szociológiai, etikai és történeti hátterének felvázolása, hanem csak utal ezekre. Valójában a másodlagos reflexióra kíván visszapillantani keresztény szempontból. A kötet második részében főként filozófiai szerzők műveiből vett idézetek és szemelvények bemutatásával és keresztény értelmezésével elemzi a modern ateizmus forrásait, mivel fontosnak tartja, hogy szembesüljünk az ateista gondolkodókkal és legfőbb munkáikkal, mert ebből sokat megértünk vallásilag közömbös, vagy kifejezetten ateista embertársaink előítéleteiből, sőt építő kritikájából is. A felvetett kérdésekre a keresztény hit összefüggésében válaszol a szerző, és Isten létének igazolását a mai keresztény bölcseleti gondolkodás tükrében mutatja be főbb vonásaiban.

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2007
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
314
Fogyasztói ár:
2 300 Ft
Megrendelés:
ITT

Az erkölcsi élet alapjai

Alcím:
 
Szerző:
Kecskés Pál 
Szerkesztő:
 
Fordító:
 
Kiadó:
Jel Kiadó
Rendező:

A mű nem teológiai, hanem filozófiai erkölcstan, azaz az ész természetes fényének tükrében, a maradandó európai filozófiai hagyomány összefüggésében vizsgálja az erkölcs kérdéseit. A könyv három főfejezetben elemzi az etika témaköreit: az erkölcsi tudat, az erkölcsi érték s az erkölcsi élet összefüggésében. A mű külön értéke, hogy nem szorítkozik pusztán az erkölcsiség szubjektív mozzanatainak vizsgálatára, hanem rámutat arra, hogy a belső indíttatású erkölcsiségnek külső, közösségi, társadalmi, jogi vetülete is van. Ezért az erkölcs nem pusztán lelkiismereti kérdés, hanem mindannyirszor világot alakító, a történelmet jó vagy rossz irányba terelő közügy is. Többek között ez a felismerés teszi Kecskés professzor etikai művét ma is időszerűvé.

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK 4.
Megjelenés:
2003
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
248
Illusztráció:

Fogyasztói ár :

Megrendelés:
véglegesen elfogyott