ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 16.

Jel ETT 16

 
Szerkesztő:
Beran Ferenc

Kiadó:
Jel Kiadó
R

Ezt a kötetet, az év elején elhunyt Tarjányi Zoltán professzor tiszteletére és emlékére adják közre a szerzők, jelezvén, hogy az általa elgondolt és vezetett munka tovább folytatódik.
Ez a kötet az erkölcsteológia különböző területéről ad átfogó képet. Helyet kap benne a Szentírás erkölcsi üzenete (Jézus etikája, a kereszt teológiája, az özvegyek sorsa), a bioetika (az újszülött-gyógyászat etikai kérdései) a társadalometika sajátos témái (a munka kegyelme, az internet-etika) és a lelki élet kérdései (a tökéletességre törekvés, a lélek sötét éjszakájának erkölcsi hatásai, a szomorúság főbűne). A tanulmányok sokfélesége jelzi az erkölcsteológia gazdagságát és fontosságát. Ugyanakkor üzenetet hordoz a társadalom felé, hogy az etikával, erkölccsel való foglalkozás egy nemzet felemelkedésének feltétele.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Előszó (Beran Ferenc)

Beran Ferenc
Erkölcsi megtisztulás a „lélek sötét éjszakájában”

Gruber László
A jézusi etikáról

Harsányi Pál Ottó
Miért különlegesek az újszülött-gyógyászatban, a neonatológiában jelentkező bioetikai kihívások?

Kék Emerencia
Az özvegyi sors a Szentírás tükrében

Németh Gábor
Internet-etika

Orbán Szabolcs
Néhány szempont a „munka kegyelmé”-hez a jelenkori erkölcsteológia és a ferences lelkiség fényében

Soltész János
A szomorúság főbűne

Tarjányi Zoltán
A tökéletességre törekvés teológiai alapjai

 
Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 
Megjelenés:
2015
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
164
Fogyasztói ár:
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 17.

Jel ETT17

Alcím:
A remény
Szerkesztő:
Laurinyecz Mihály
Kiadó:
Jel Kiadó

Az Erkölcsteológiai Tanulmányok 17. kötete egy nagyon fontos témával foglalkozik: a keresztény reménnyel. Mivel a remény mindennapjaink éltető ereje, ezért az önmagára és a dolgaira figyelő ember számára szükségszerű, hogy ezt a tapasztalatát fogalmi szinten is meghatározza, visszatekintsen rá. Ha ezt minden gondolkodó embernek hasznos megtennie, feltétlenül szükséges erre reflektálnia a teológusnak is, mégpedig a saját kategóriáin belül: az örök élet távlatának reményében. Ebben a kiadványban ehhez adnak segítséget a benne lévő írások, melyekben először Szűz Mária, a Remény Anyja témáját fejtjük ki, majd a remény ó- és újszövetségi megközelítését. Elemezzük a vértanúakták és szenvedéstörténetek tanúságtételeit, Szent Tamás klasszikus definícióit. Bemutatjuk napjaink teológusainak gondolatait a keresztény reményről; a Gaudium et Spes és az Evangelii Gaudium párhuzamait. Kifejtjük, hogy a pap a remény embere. Egy újfajta megközelítéssel a mammon-vallást a marketing, a média, reklám és digitális közösségi terek ígéreteit állítjuk párhuzamba a klasszikus vallási ígéretekkel.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Előszó (Laurinyecz Mihály)

Kék Emerencia
A „Szent remény anyja”, Mária

Soltész János
A remény az Ószövetségben

Deli Lajos
A remény az Újszövetségben

Laurinyecz Mihály
Mi tette képessé a vértanúkat arra,hogy életüket adják hitükért?

Gruber László
Aquinói Szent Tamás tanítása a reményről
Németh Gábor
A remény a német teológiában

Orbán Szabolcs OFM
A remény két aktuális egyházi megnyilatkozás fényében

Beran Ferenc
A pap a remény embere

Laurinyecz Mihály
A végtelenség és abszolútum ígérete és reménye a marketing, reklám, a közösségi webhelyek szóhasználatában

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 
Megjelenés:
2016
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
188
Fogyasztói ár:
1 400 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 18.

Jel ETT18


Szerkesztő:
Laurinyecz Mihály
Kiadó:
Jel Kiadó

Milyen a ferences gazda(g)ság? Áldozhatnak-e az újraházasodottak Ferenc pápa szerint? A gyónás Luthernél és a mai gyakorlatban. Kit nevezünk terroristának? Ki számított idegennek az Ószövetségben? Mi az intuitív ítélet? Mi újat mond még ma is egy 126 éves pápai körlevél? Mit mond az ökológus a Laudatosi’ enciklikáról? Mit, hogyan és miért véd a teremtésvédő pasztorálteológus? Hogyan kommunikál Ferenc pápa az „oroszlánok” között? Ezekre a kérdésekre is választ kap az Erkölcsteológiai Tanulmányok 18. kötetének olvasója. A témák szerteágazóak, de csak azért, mert az élet ilyen. Aktuális erkölcsteológiai kérdésekről olvashatunk hagyományos katolikus keresztény alapokra építve.


Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 
Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
220
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2.

Szekesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok együttműködési törekvésének újabb gyümölcse e tanulmánykötet. A szerzők tudományos kutatási területeikről választottak aktuális és korunk társadalmát különböző szempontból érintő témákat. A személyes etikai döntéstől, a család alapkérdésein át az aktuális társadalmi problémákig, úgymint a munkanélküliség, technika vagy háború erkölcsteológiai megítéléséhez kínálnak tudományos szempontból megalapozott, egyben az isteni Szeretet mindent átható erejét megmutató szempontokat az érdeklődő Olvasónak.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Beran Ferenc: Munka és munkanélküliség
Deli Lajos: A szeretet új parancsa a jánosi iratokban
Harsányi Ottó Pál: A születő ember Isten ajándéka
Laurinyecz Mihály: Etikai kódexek
Nemes György: A házasság és a család az Egyház tanításában
Soltész János: Az erkölcsi cselekvés belső szempontjai
Takács Gábor: Adalékok a háború erkölcsteológiai megítéléséhez
az Ószövetség környezetéből
Tarjányi Zoltán: Az Egyház lelkiismeretről szóló tanítása
Tuba Iván: A technika etikája

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 2.
Megjelenés:
2003 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Fogyasztói ár:
200 Ft
Megrendelés:
Csak a kiadónál kapható.

 

 

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 4.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kötet a keresztény ember mindennapi életében felmerülő erkölcsteológiai témákat érint. Foglalkozik többek között az értékre irányuló személyiség, a szekularizált világban élő ember hitének kérdéseivel, a szeretet, a vendégbarátság, valamint a médiaetika problémaköreivel, eközben Jézus Krisztusra, mint az erkölcsi élet végső alapjára fókuszál. A kötetben szereplő írások szándéka szerint érettebbé és teljesebbé teszik az érdeklődő Olvasó erkölccsel kapcsolatos keresztény gondolkodását.

A kötetben szereplő tanulmányok:
BERAN FERENC: Az értékekre irányuló személy
HARSÁNYI OTTÓ PÁL: Az erkölcsi élet végső alapja Jézus Krisztus
LAURINYECZ MIHÁLY: A gyóntatói summák létrejötte és annak háttere. A IV. Lateráni Zsinat
NEMES GYÖRGY: A hit a szekularizált világban
NÉMETH GÁBOR: Keresztény globalizáció – globalizált kereszténység
SOLTÉSZ JÁNOS: A szeretet megközelítése az Ószövetségben
TARJÁNYI ZOLTÁN: A vendégbarátság a zsidó és a keresztény tradícióban
TUBA IVÁN: A társadalmi médiaetika jelen állása

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 4.
Megjelenés:
2005 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Megrendelés:
Csak a kiadónál kapható 1 100 Ft helyett 400 Ft-ért.

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 7.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kötet korunk legkülönfélébb aktuális problémafelvetéseire próbál az erkölcsteológia szemszögéből választ keresni, ugyanakkor helyet kaptak benne régmúlt időket idéző etikai kérdéseket bemutató írások is. Elemzésre kerül az ökoetika, az áldozat problematikája, az asszisztált humán reprodukció törvényi szabályozása, a profán tízparancsolatok világa, de fókuszba kerülnek az emberi élet értékére, az emberklónozás erkölcsi megítélésére vonatkozó kérdések is. Ezenfelül olvashatunk a megbocsátás, a párbaj és a szépség erkölcsteológiai értelmezéséről is.

A kötetben szereplő tanulmányok:
BERAN FERENC: Ökológiai etika
DELI LAJOS: Az áldozat morálteológiai megalapozása
HARSÁNYI OTTÓ PÁL: Az asszisztált humán reprodukció jogi szabályozása Európában, különös tekintettel az itáliai példára
LAURINYECZ MIHÁLY: Profán dekalógusok – egy új erkölcsi-folklór-irodalmi műfaj?
NEMES GYÖRGY: Az emberi élet és az emberi méltóság értékköre
NÉMETH GÁBOR: Erkölcsi megfontolások az emberi klónozással kapcsolatban
SOLTÉSZ JÁNOS: A bűnbocsánat ószövetségi előzményei
TARJÁNYI ZOLTÁN: A párbaj erkölcsi megítélésének története
TUBA IVÁN: A szépség helye a keresztény erkölcstanban

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 7.
Megjelenés:
2007 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
180
Fogyasztói ár:
1 300 Ft
Megrendelés:
ITT