A szabadság

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kötet a hagyományt követve tematikus, egyetlen erkölcsi probléma, a szabadság erkölcsi értelmezését tekinti át. A megszokotthoz híven az egyháztörténeti korszakokat: az ószövetséget, újszövetséget, patrisztikát, skolasztikát, kazuisztikát, modernkort végigjárva, végül pedig speciális látószögekből is szemügyre véve a szabadság és a szabad akarat gazdag jelentésvilágát tárja az Olvasó elé.

A kötetben szereplő tanulmányok:
SOLTÉSZ JÁNOS: A szabadság körvonalai az Ószövetségben
DELI LAJOS: Szabadság az Újszövetségben
LAURINYECZ MIHÁLY: Szemelvények a patrisztikus kor szabadságfogalmáról
TARJÁNYI ZOLTÁN: Aquinói Szent Tamás szabadságértelmezése
BERAN FERENC: A szabadság korunk német teológusainak írásaiban
HARSÁNYI OTTÓ PÁL: Szabadság Krisztusban
NÉMETH GÁBOR: Kortárs hangsúlyeltolódás a szabadság fogalmában
NEMES GYÖRGY: A szabadság az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 8.
Megjelenés:
2008
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
174
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT

A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn értelmezése

Szerző:
Kék Emerencia 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv azt a rejtélyes jézusi mondatot teszi vizsgálat tárgyává, mely szerint minden bűn bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, annak a bűne nem kap bocsánatot (Mk 3,29). A bibliai alapvetés után a szerző sorra veszi, hogyan értelmezte ezt a kijelentést Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, a Trienti Zsinat utáni teológia, majd a modern szerzők, végül korunk Egyházi Tanítóhivatala. A szakembereken kívül azok is haszonnal olvashatják ezt az igényesen megírt munkát, akik részletesebben és átfogóbban szeretnék megismerni az Egyház erkölcsről szóló tanítását.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 10.
Megjelenés:
2011
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
356
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

A törvény

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó
 
A tanulmánykötet szerzői a törvény fogalmát járják körül: az ószövetségi örökségtől kezdve a különböző szellemi korszakokon át (patrisztika, skolasztika, kazuisztika kora), eljutva saját éránk speciális felvetéseihez, pl. a szituációs etikához, valamint az Egyház Tanítóhivatalának állásfoglalásaihoz. Aki részletesebben tájékozódni kíván az erkölcstanban, annak e könyv lehetőséget kínál arra, hogy a keresztény etika egy sohasem átléphető és kihagyható princípiumát, a törvényt történeti összefüggéseiben és tágasabb nézőpontból, komplex módon vegye szemügyre. Mindemellett e kötet a 75. születésnapját ünneplő morálteológus, Boda László professzor úr tanári és publikációs életműve előtti tisztelgés és köszöntés.
 

A kötetben szereplő tanulmányok:
SOLTÉSZ JÁNOS: Az ószövetségi törvény érvényessége
DELI LAJOS: Törvény az Újszövetségi Szentírásban
LAURINYECZ MIHÁLY: A törvény fogalma és jelentése az ókeresztény kor teológiájában
TARJÁNYI ZOLTÁN: A törvény Aquinói Szent Tamás gondolkodási rendszerében
BERAN FERENC: A törvény alkalmazása a kazuisztikában
TUBA IVÁN: Az erkölcsi törvény a modern német nyelvű teológiai irodalomban
TAKÁCS GÁBOR: Az erkölcsi törvény és a szituációs etika
NEMES GYÖRGY: A törvény a Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban
HARSÁNYI OTTÓ PÁL: Minek alapján lehetséges az emberi méltóság védelme?

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 3.
Megjelenés:
2004
Kötés:
puhafedeles
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
184
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem kapható.

Az erkölcsi élet alapjai

Alcím:
 
Szerző:
Kecskés Pál 
Szerkesztő:
 
Fordító:
 
Kiadó:
Jel Kiadó
Rendező:

A mű nem teológiai, hanem filozófiai erkölcstan, azaz az ész természetes fényének tükrében, a maradandó európai filozófiai hagyomány összefüggésében vizsgálja az erkölcs kérdéseit. A könyv három főfejezetben elemzi az etika témaköreit: az erkölcsi tudat, az erkölcsi érték s az erkölcsi élet összefüggésében. A mű külön értéke, hogy nem szorítkozik pusztán az erkölcsiség szubjektív mozzanatainak vizsgálatára, hanem rámutat arra, hogy a belső indíttatású erkölcsiségnek külső, közösségi, társadalmi, jogi vetülete is van. Ezért az erkölcs nem pusztán lelkiismereti kérdés, hanem mindannyirszor világot alakító, a történelmet jó vagy rossz irányba terelő közügy is. Többek között ez a felismerés teszi Kecskés professzor etikai művét ma is időszerűvé.

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK 4.
Megjelenés:
2003
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
248
Illusztráció:

Fogyasztói ár :

Megrendelés:
véglegesen elfogyott

Az istenes élet dicsérete

Alcím:
Pázmány-breviárium a keresztény erkölcsről
Szekesztő:
Patyi Beáta 
Kiadó:
Jel Kiadó

A Pázmány Péter életművében megfogalmazott örök érvényű bölcselet és moralitás felkutatása e könyv célja. Az antológiában felsorakoztatott idézetek nemcsak a tudós prédikátor, hanem a bölcs államférfi, a nevelő, a laikus, egyszerű ember és családfő szemszögéből vizsgálják a társadalmi és erkölcsi problémák gyökerét. A kötet az Isten és ember megfelelő ismerete, tisztelete és az ezen alapuló életcél felállítása, egyfajta erényes élet kialakítása, a jó és a rossz közötti helyes választás lehetőségében keresi a megoldást.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI FORRÁSOK 3.
Megjelenés:
2005
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
336
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Az ünneplés

Alcím:
 
Szerző:
 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán 
Fordító:
 
Kiadó:
Jel Kiadó
Rendező:

Sajátos problémát tárgyal az Erkölcsteológiai Tanulmányok 10. kötete, amikor az ünnepet és az ünneplést tűzte ki témául, természetesen a vallásos ünnepet előtérbe helyezve. A mai ember vajon hogyan viszonyul az ünnephez? Mit tart egyáltalán az ünnep lényegének, s hogyan próbál ünnepelni? Vajon nem terjedt-e el az anyagias szemlélet, mely mindenben, így az ünnepben is a hasznosságot keresi? A szerzők a saját szakterületük szempontjából dolgozzák fel az ünneplés témáját: az ó- és újszövetségi Szentírás hagyományának feltérképezése után a nagy teológiatörténeti korszakok következnek: patrisztika, skolasztika, kazuisztika, modern kor. Végül pedig speciális látószögű elemzéseket olvashatunk a Tanítóhivatal útmutatásainak összegzése mellett.
 
A kötetben szereplő tanulmányok:
SOLTÉSZ JÁNOS: Ünnepek és ünneplés az Ószövetségben
DELI LAJOS: Ünnep, ünneplés az evangéliumokban
LAURINYECZ MIHÁLY: Egyházatyák az ünnepről, ünneplésről, beszédeik tükrében
TARJÁNYI ZOLTÁN: Az eucharisztikus ünneplés fontossága Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiai gondolkodásában
BERAN FERENC: A vasárnap mint Isten vagyona
NÉMETH GÁBOR: Az ünneplő ember
NEMES GYÖRGY: Az ünneplés az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban
HARSÁNYI PÁL OTTÓ: Az idő megszentelése és az imádság mint a személyes hit útja
PAPP MIKLÓS: Az ünnep mint egyedüllét a gondolatainkkal

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 10.
Megjelenés:
2010
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
174
Illusztráció:

Fogyasztói ár :
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT