Életutak, életrajzok, visszaemlékezések2018-06-09T11:42:28+00:00

Christus vincit – Krisztus győzelme a kor sötétsége felett

Szerző:

Athanasius Schneider püspök

Szerkesztő:

Fülep Dániel

Fordító:

Sallai Gábor

Kiadó:

Jel Kiadó

A Christus vincit (Krisztus győz) az első könyvhosszúságú interjú Athanasius Schneiderrel, a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye (Kazahsztán) segédpüspökével.
A Christus vincit címet maga Schneider püspök atya választotta. Mindenekelőtt az ragadta meg a latin kifejezésben, hogy reménnyel tölti el a híveket, és bátorítja őket. Az alcímet („Krisztus győzelme a kor sötétsége felett”) János evangéliuma prológusának egyik verse ihlette: „A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel” (Jn 1,5). Ez a vers tökéletesen felrajzolja a beszélgetés ívét, és pontosan megragadja a remény lelkiségét, amely teljesen átjárja a szöveget.
A kötet olvasása hozzásegíthet bennünket, hogy jobban megszívleljük Athanasius Schneider prófétai szavait, amelyet 2016-ban intézett hozzánk, magyarokhoz: „Remélem, a magyarok hűségesek lesznek Mária országához, hogy valóban Miasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária uralkodhasson benne. Krisztus uralma pedig mindig Márián keresztül valósul meg. És ha Önök Mária országa (Regnum Marianum), akkor egyben az Oltáriszentség országának (Regnum Eucharisticum) is kell lenniük. Bárcsak növekedne Magyarországon az eucharisztikus Úr szeretete, tisztelete és óvó védelme!”

Megjelenés:

2022

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

152 x 220  mm

Oldalszám:

300

Fogyasztói ár:

3800 Ft

Életem Krisztusban

Szerző:

Kronstadti Szent János

Szerkesztő:

Havasi Ágnes

Fordító:

Havasi Ágnes; Pikler Mihály

Kiadó:

Odigitria Kiadó – Jel Kiadó

Kronstadti Szent János (1829–1908), e kivételesen nagy hatású orosz szent Életem Krisztusban című lelki naplójának ez a válogatása hosszabb-rövidebb bekezdéseket tartalmaz: a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg. János atya Észak-Oroszország szülötte, akit a Szentpétervári Teológiai Akadémia elvégzését követően 1855-ben pappá szenteltek, majd Kronstadt szigetén a Szent András-székesegyházban teljesített papi szolgálatot egészen haláláig. Ez a könyv az ő életrajzával kezdődik, amely a lelki napló tényleges bevezetője és az ott leírt gondolatok, igazságok hiteles bizonysága. Isten szent embereként, magának semmit meg nem tartva, saját életét is szétosztva, képes volt a legmegterhelőbb életkörülmények között arra, hogy tömeggel és zajjal dacolva, idejét és figyelmét egészen Istennek szentelje.
János atya csodatevő volt, aki imáival számtalan nagyszerű dolgot vitt véghez, de a legnagyobb csodának mégis a személyét és egész életét nevezhetjük. Csodatevőként is lelki józanságra inti olvasóit: „Az Úr tökéletesen tiszteletben tartja az általa alkotott természetet és annak törvényeit (…); ezért akaratát is rendszerint a természet, illetve annak törvényei révén viszi véghez, például amikor megbünteti vagy megáldja az embereket. Ezért csak végszükség esetén várj tőle csodákat!”

Sorozat:

Odigitria könyvek

Megjelenés:

2014

Kötés:

keménytáblás, cérnafűzött

Méret:

145 x 202 mm

Oldalszám:

152

Illusztráció:

fekete-fehér fotók

Fogyasztói ár:

2200 Ft

 

Gróf Esterházy János a szeretet politikusa

Szerző:

Dávid Zsuzsanna

Kiadó:

Jel Kiadó

A könyv megszületése nagyot lendít az eddigi Esterházy értelmezésen, melynek egyik legfőbb kérdése az volt, miként lehet egységes nézőpontból szemlélni Esterházy János életének azt a kétszer 12 évét, amely látszólag szöges ellentéte egymásnak. A felvidéki magyarság huszadik századi legfontosabb személyisége történetének első 12 évét – amelyet a népe sorsának jobbra fordulásáért munkálkodó szakadatlan tenni akarás és aktivitás jellemez – ugyanis követi egy olyan újabb 12 év, amely a rabság bilincsében tartva, a cselekvés legkisebb lehetőségének esélyétől is megfosztotta Esterházyt. Amíg az első tizenkét-éves időszak teli van az Esterházy Jánostól származó írások, nyilatkozatok, beszédek vagy éppen róla szóló zajos tudósítások publikációival, addig a második 12 év ennek épp ellenkezőjeként, a némaság időszakaként ismert a számunkra. Dávid Zsuzsanna könyvének hatására itt rögtön egy párhuzam jut az ember eszébe. Jézus is elnémul Pilátus előtt. Nem mond el egy újabb példabeszédet, nem bocsátkozik vitába, nem érvel az igaza mellett…hallgat. S tizenkét éven át némán hallgatva szenved Esterházy János is. Némaságát mintegy betetőzi az az embertelen hatalmi arrogancia, hogy még földi maradványait sem voltak hajlandóak kiadni családjának, s így még egy tisztességes temetésben sem lehetett része. Esterházy János így beteljesülő, népéért vállalt és felajánlott szenvedéssel párosuló engesztelő áldozatához egyedül Jézus Krisztustól tudott erőt meríteni. Attól a Jézustól, akitől ő maga azt kérte, „engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy Őt megtisztulva követhessem.” Sokan vannak akik érthetetlennek tartják, hogy Esterházy János, miért nem menekült el a reá váró szenvedések elől, habár ezt több alkalommal is megtehette volna? Miért „sodródott” úgymond „magatehetetlenül” az őt körülvevő eseményekkel? A kételkedők a kérdést talán feltehetnék imigyen is: Miért nem szállt le időben a keresztről? Nos ezekre a kérdésekre kapunk szinte tökéletes választ Dávid Zsuzsanna könyvét olvasva, aki az egyháztanítók munkáit ismerve, s a megváltó Krisztust szemlélve sorra fedezi fel és írja le az Isten szolgája Esterházy János életművének mindkét osztatából fakadó evangéliumi igazságokat. Könyvének legfőbb mondanivalója, hogy Esterházy Jánost ezt a „közjóra született embert” (Tőzsér Árpád jellemzése) Jézus Krisztus nélkül sem értelmezni sem megérteni nem lehet. Ahhoz azonban, hogy megértsük, együtt kell szemlélnünk mindkettőjüket. Csak ebben az együtt-szemlélésben fedezhetjük fel Esterházy János portréján Krisztus valódi arcvonásait.
Ilyen értelemben Dávid Zsuzsanna könyvét az első Esterházy Jánosról szóló hagiográfiának is nevezhetném, annak ellenére is, hogy a könyv főhősének boldoggá avatási folyamatának csupán az elején tartunk. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy mi magunk is átelmélkedve ismerkedjünk meg ennek a nagyszerű és kivételes embernek – akit az általa oly annyira tisztelt Apostoli Szentszék jóvoltából immár az Isten Szolgája titulussal szólíthatunk meg – életfogytig tartó kegyelemmel átitatott életével. (Részlet Molnár Imre ajánlásából)

A könyv melléklete 21 festményről készült színes képek, melyek a szerző, Dávid Zsuzsanna alkotásai Esterházy János életéről.

Sorozat:

Erkölcsteológiai Dolgozatok

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

124

Fogyasztói ár:

Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

Harc az Egyház integritásáért – A hagyományhű és a progresszív katolicizmus küzdelme az újkorban

Szerző:

Chvála Márton

Kiadó:

Jel Kiadó

Megjelenés:

2023 május

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

152 x 220  mm

Oldalszám:

220

Fogyasztói ár:

3700 Ft

A szerző, jelen tanulmánya nem csupán informálja az olvasót rendkívüli pontos adatok sokaságával, és igen bonyolult egymásba fonódó eszmék bemutatásával a nyugati civilizáció mélyrétegének alakulásáról az utóbbi kétszáz évben, hanem útikalauzt is ad olvasói kezébe, amelyben jelezve vannak a zsákutcák és terek, ahol az eretnekségek találkoznak. Ugyanakkor ki is vezet a zsákutcákból a rejtett jelenlétével Annak, Aki egyszer azt mondotta: „én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).
A szerző a teológiai zsákutcák keletkezésének okát a helytelen filozófiai alapokból kiinduló keresztény gondolkodásban jelöli meg. Nem csoda, hogy az elmúlt kétszáz év alatt dudvaszerűen termelődő eretnekségek, még ha Szent X. Piusz pápa hatására megritkulni látszottak is, az utóbbi ötven évben még nagyobb erővel robbantak be az Egyház életébe, hiszen a bölcseleti biztos alapok gyökerét kezdték elhallgatni, majd tagadni az emberi természetet, és új embert akartak „teremteni”.
A jelen egyházi-világi szellemi káoszban igenis ki lehet igazodni a Krisztusban hívő embernek, aki tudja, hogy Krisztus Isten végső és teljes kinyilatkoztatása. Ám maga a kinyilatkoztatás fogalma is léket kapott akkor, amikor tagadni kezdték és tagadják egy olyan tekintély létezését, amely biztosan megmondja, hogy mi tartozik a kinyilatkoztatáshoz és mi nem tartozik hozzá. Szent Pál szerint, ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdetünk: „átkozott legyen!” (Gal 1,8). Szent Newman János Henrik szerint, ha nincs olyan tekintély, amely eldöntené, hogy mi számít kinyilatkoztatásnak, akkor nincs kinyilatkoztatás. Hogy ez a tekintély hogyan és mikor gyakorolja ezt a hatalmát, amely a hitletétemény őrzése és továbbadása, azt ebből a könyvből is érzékelhetjük.
Fontos látnunk, hogy az eretnekek mindig mást mondanak, a Katolikus Anyaszentegyház meg mindig ugyanazt. Itt nem egy felületesen értett konzervativizmus ütközik az ún. modernizmussal, hanem az örökkévaló a mulandóval.
P. Barsi Balázs OFM

Tartalomjegyzék:

Ajánlás (Székely János)
Előszó (P. Barsi Balázs OFM)
Bevezetés

SZELLEMI ELŐZMÉNYEK
Kitekintés a középkorra
(A tomizmus alapjai röviden; Kettős támadás az alapok kapcsán; A régi ferences iskola; Az újabb ferences iskola; A nominalizmus és hatása)
Viszonyok a 19. század elején (A katolicizmus helyzete és Kant hatása; A romantika ellenforradalmi katolicizmusa)

XVI. GERGELY PÁPA KÜZDELME AZ ERETNEKSÉGEKKEL
Tradicionalizmus
Liberális katolicizmus (A fiatal Lamennais; Egy másik fajta liberális katolicizmus; L’Avenir; XVI. Gergely és a liberális katolicizmus elítélése)

Szemiracionalizmus

BOLDOG IX. PIUSZ KÜZDELME AZ ERETNEKSÉGEKKEL
IX. Piusz és a Qui pluribus
A XVI. Gergely pápasága után maradt eretnekségek
Ontologizmus
Döllinger, a Tübingeni Iskola és a német teológus-ellenzék
A Római Iskola és a neotomizmus kezdetei
A Quanta cura és a Syllabus
Az I. Vatikáni Zsinat (A zsinat lefolyása röviden; A Dei filius konstitúció; A Pastor aeternus konstitúció)

XIII. LEÓ REFORMPÁPASÁGA
XIII. Leóról röviden
Az Aeterni patris
Neotomizmus XIII. Leó pápasága idején
Amerikanizmus
Reformkatolicizmus és a Pápai Biblia Bizottság

SZENT X. PIUSZ KÜZDELME AZ ERETNEKSÉGEKKEL
A szentéletű konzervatív reformpápa
A modernista válság kibontakozása (A modernizmus bölcseleti alapjai; A modernizmus egzegetikai alapjai és a Biblikus Bizottság állásfoglalásai; Jelentősebb modernista szerzők; Modernizmus a Pascendi tükrében)
A modernizmus megfékezése (A Tanítóhivatal rendelkezései; Az integrizmus; Neotomizmus X. Piusz pápasága alatt)

Léonie Martin, Franciska-Teréz nővér élete

Fordító:

Csillag Éva

Kiadó:

Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Léonie Martin jórészt ismeretlen név a magyar olvasóközönség számára. Ha hozzátesszük, hogy Kis Szent Teréz nővéréről van szó, akkor bizonyára sokaknak eszébe jut, amit Kis Szent Teréz írt róla önéletrajzában. A szegény kis Léonie-ról, akiről mindig kevesebb szó esett, mint másokról, aki kimaradt Teréz dicsőségének nagy fénysugarából. Most ővele ismerkedhetünk meg e kis füzet lapjain. Ízelítőt kaphatunk küzdelmes és boldog életéből, Kis Szent Teréz családjának egy kevéssé ismert dimenziójáról. Hamarosan részletesebb életrajzával is jelentkezünk, hogy akiknek szívébe Franciska-Teréz vizitációs nővér e kis füzet révén belopta magát, azok mélyebb barátságot köthessenek vele és még nagyobb bizalommal kérhessék közbenjárását, hiszen Teréz nővérei közül ő az egyetlen, akinek elindították boldoggá avatási eljárását.
Megjelenés:

2017

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

105×148

Oldalszám:

36

Fogyasztói ár:

750 Ft

Megrendelés:

ITT

Művész-világ

Alcím:

Válogatás Jálics Kinga riportjaiból

Szerző:

Jálics Kinga

Kiadó:

Jel Kiadó – Magyar Katolikus Rádió

A Megőrzött hangok sorozat 10. kötete rádiós beszélgetéseket tartalmaz a magyar művészet legendás alakjaival. Interjúalanyai színpadról, filmekből, hangversenypódiumról ismert előadóművészek. A kötet nem irodalmi műalkotásokat tartalmaz, s komoly szakmai fejtegetés is csak ritkán található benne. Annál több őszinte szó, közvetlen légkörű, önfeledt mesélés. Kedves emlékek visszaidézése, pillanatnyi hangulatok természetes megnyilvánulásai.
A kiadvány CD mellékletén az interjúk egy-egy rövid részlete, művészeink néhány percnyi vallomása hallható.

 

A kötetben megszólaltatott művészek:
KISS MARI és DUNAI TAMÁS;
SCHUBERT ÉVA és PÁSZTOR ERZSI;
SZOKOLAY SÁNDOR;
LÁZÁR ERVIN;
BÉKÉS ITALA;
KOMLÓS JUCI;
PONGOR ILDIKÓ;
CZIGÁNY GYÖRGY;
MÁTHÉ ERZSI;
BEREK KATI;
TÖRŐCSIK MARI;
AVAR ISTVÁN;
VUKÁN GYÖRGY;
KUBIK ANNA;
RAGÁLYI ELEMÉR;
THÉSZ GABRIELLA;
TIMÁR BÖSKE;
BODROGI GYULA;
BENKÓ SÁNDOR;
KOCSIS ZOLTÁN;
HAMAR DÁNIEL.

Sorozat:

MEGŐRZÖTT HANGOK 10

Megjelenés:

2009

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 200 mm

Oldalszám:

288

Illusztráció:

CD lemez melléklet

Megrendelés:

Véglegesen elfogyott

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás