Egyháztörténelem, kultúrtörténet2018-06-09T11:38:31+00:00

A soha el nem érkezett tavasz

Alcím:

Paweł Lisicki beszélgetése Athanasius Schneider püspökkel

Szerző:

Athanasius Schneider püspök és Paweł Lisicki

Fordító:

Sallai Gábor

Kiadó:

SARUTLAN KÁRMELITA NŐVÉREK

Megjelenés:

2023 november

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

132 x 197  mm

Oldalszám:

444

Fogyasztói ár:

4700 Ft (a JEL Kiadónál 20% kedvezménnyel: 3700 Ft)

Ez a beszélgetés korunk vitás kérdéseit érinti. Schneider püspök szeretettel és bölcsességgel, gazdag történelmi és teológiai perspektívát nyújt, és egyenes válaszokat ad olyan kérdésekre, mint például az ökumenizmus, az ökológia, a misereformok, a német egyház, a pokol, a tisztítótűz, a bűn, az eretnekség, a nők szerepe az Egyházban, és a hagyományos liturgia.

A soha el nem érkezett tavasz című könyvben Schneider püspök „új apologetikára” és a katolikus hitet elvesztett országok „újrakatolizálására” szólít fel.  Megerősít bennünket, hogy a lelkek a bűnbánat, a szentségimádás, az eucharisztikus körmenetek, a gyónás és a rózsafüzér tisztelete által térnek vissza az Egyházba. Meggyőződéssel hirdeti, hogy jelenlegi helyzetünk – amelyet sok helyütt a szentmise és a szentáldozás megvonása jellemez –, Isten „irgalmas felhívása az egész Egyház valódi eucharisztikus megtérésére”.

Paweł Lisicki, lengyel újságíró, esszéista és műfordító, többek között a Luther, A forradalom sötét oldala, a Dzsihád és a Nyugat öngyilkossága c. könyvek szerzője.

Tartalomjegyzék:
Bevezető (Paweł Lisicki)
1. Mikor a baj közeleg
2. Mi a helyzet a cölibátussal?
3. A gnosztikus veszély
4. A haladás illúziója
5. Protestáns források
6. Az Egyház baloldali arca
7. Hány igaz vallás van?
8. Menny és pokol között
9. Automatizmus és emberközpontúság
10. A folytonosság megszakadása
11. Rendezett sorokban

Isten a történelemben     

Szerző:

Schütz Antal

Kiadó:

Jel Kiadó

Megjelenés:

2023 november 16.

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

148 x 210 mm

Oldalszám:

288

Fogyasztói ár:

3400 Ft

A nagy bizonytalanságok és válságok idején kondulnak meg ismét és ismét éppen az élet terhét hordozó nemzedékekben és személyiségekben a nagy (történelmi) kérdések: Honnan, hová, miért és hogyan? Ezekre a kérdésekre a keresztény gondolkodónak Krisztus, az igaz Messiás és programja, az Isten országa a válasza úgy, hogy minden nagy történelmi fordulón szembesíti az időközben messiási címre és programra megérlelődni látszó személyeket és eszméket. Eddig még mindig Krisztus és programja bizonyult a legésszerűbbnek, a legemberibbnek, hiszen lényegében tartalmazza az ember számára elérhető teljességet, vagyis elveknek és tényeknek, az örök igazságnak és időbeli kibontakozásának, a hagyománynak és a jövő építésének valódi szintézisét, mely harmonikusan illeszt össze eget és földet, Istent és embert, kegyelmet és természetet, kinyilatkoztatást és természetet.

A történelem elkötelezett és tárgyilagosságra törekvő vizsgálata megtanít arra, hogy a jelenben és a jövőben helyesebben lássuk Isten szemével a világot; – hogy tanúságtevésünk igazabb és hitelesebb legyen Krisztusról és programjáról, az Isten népeket természetfeletti módon egyesítő országáról.
Schütz Antal majd száz évvel ezelőtti történetbölcseleti és történetteológiai írása nem vesztett aktualitásából; sőt, időszerűbb, mint kiadása évében. De hogy is tudott szert tenni ilyen átfogó és időtálló vízió látására és láttatására? Úgy, hogy talentu­mait Krisztusnak adta kamatozásra, mert alázatos volt az Út, az Igazság és az Élet, vagyis Krisztus, illetve egyháza iránt.

Tartalomjegyzék:

Előszó (Kuminetz Géza)
Az igaz Isten nemcsak a teremtésnek,
hanem a történelemnek is valódi Ura (Kuminetz Géza)

Előszó (Schütz Antal)
1. Célok és utak

A történelemből Istenhez
2. A történelmi irracionále
3. A történelmi tragikum
4. Történelmi energiák 1

Isten mint a történelem kulcsa
5. A teremtő Isten a történelemben
(Az első Ádám mint a történelem kulcsa)
6. A megváltó Isten a történelemben
(A második Ádám mint a történelem kulcsa)
7. A megszentelő Isten a történelemben
(A Civitas Dei mint a történelem kulcsa)

Istennel a történelembe
8. Kezdet és vég a történelemben
9. A történelem folyama
10. A történelmi ma

Órigenész védelmében; Órigenész könyveinek meghamisításáról

Szerző:

Pamphilosz vértanú; Aquileai Rufinus

Szerkesztő:

Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László, Tóth Vencel

Fordító:

Csizmár Oszkár

Kiadó:

Jel Kiadó

Sorozat:

Ókeresztény Örökségünk 24.

Megjelenés:

2023. július 10.

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

130 x 205 mm

Oldalszám:

148

Fogyasztói ár:

2900 Ft

A jelen munka tudományos jelentősége, hogy betekintést ad az első és második órigenista vitába. Az első óri­ge­nista vita Pamphilosz vértanú halála előtt volt olyannyira forrongó, hogy a börtönben összeállította apológiá­ját Órigenész védelmében. Ennek érdeme, hogy az ellenfelek és a vádak ismertetése mellett, magát Órigenészt szólaltatja meg és kiemeli kereső, kutató és kérdező módszerét, amely nem a dogmatikus tanítás nyelvezetét követi. További érdeme, hogy kiemeli mestere alázatát, aki előre mentegetőzik, ha valamiben tévedett volna. Az Apologia pro Origene órigenészi művekből őrzött meg idézeteket, amelyek az 553-as Konstantinápolyi Zsinat következtében tűzre kerültek. A jelen könyv eredeti görög szövege elveszett és csak Rufinus fordításában maradt fenn, amelyet mi latinból magyarra fordítottunk. Maga a fordítás, annak körülményei és a kísérő irat (De adulteratione librorum Origenis), viszont a második órigenista vita eredményeként született meg egy olyan kontextusban, ahol Epiphaniosznak és Jeromosnak köszönhetően Órigenész Nyugaton negatív, sőt eretnek szín­ben lett feltüntetve. Rufinus – az alexandriai mester – Órigenész pozitív oldalának bemutatását nem saját tollából származó írásokkal akarta elérni – kivéve a jelen mű kísérőiratát –, hanem az eredeti szövegek fordításával. Ennek eredménye ez a könyv is, amely Órigenész művei­nek antológiája.

 

A keresztény tanítás kibontakozása

Szerző:

Newman Szent János Henrik

Fordító:

Somogyi György

Kiadó:

Jel Kiadó

Megjelenés:

2023. június 30.

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

152 x 220  mm

Oldalszám:

380

Fogyasztói ár:

4200 Ft

Három dolog miatt ajánlom John Henry Newman – immár Newman Szent János Henrik – bíborosnak ezt az írását.
Égetően fontos aktualitása miatt. Most már nyíltan és őszintén, de az Egyház szentségét megvallva (hiszen az Krisztus Titokzatos Teste) nem lehet tovább hallgatni arról a hitbeli és erkölcsi krízisről, amely nagyon mélyen átjárja sok hívőnek és papnak a lelkét.
Newman anglikán lelkészként tapasztalta, hogy közösségében az egyetemes, ősi hitet eretnek tanok mérgezik. Tudatában volt annak, hogy ők, az anglikánok szakadásban vannak, de miért vált sok anglikán eretnekké annyira, hogy ahány plébánia, annyi fajta hitvallás uralja rejtetten sokak keresztény meggyőződését? A módszer, az egyetlen a krízisből való szabaduláshoz szerinte az, ha az anglikán lelkészek által rögzített tételeket az ősi katolikus hit alapján értelmezik. Abban az időben Newman az első ötszáz év kereszténységét nevezte katolikusnak. Tehát, az ősi egyetemes zsinatok és az egyházatyák írásait tanulmányozva, ő és egyetemista társai az anglikán zsinati szövegeket az ősi hit alapján kezdték értelmezni, nem pedig protestáns módon. Az egyetem, majd az angol püspökök ezt a magyarázatot nem fogadták el, bár a szövegek lehetővé tették ezt az ún. katolikus értelmezést.
Newman megdöbbenve fogadta ezt az elutasítást, és kijelentette, hogy neki akkor a kéz megjelent a falon [ld. Dán 5,5], mert ezzel a püspökök nyilvánvalóvá tették, hogy az anglikán közösség nem az ősi Katolikus Egyházban van.
Newman nem akart „áttérni”, mert az nem az ő életszintje. Az ő „áttérése” megtérés ahhoz az Egyházhoz, amely lényegét tekintve mindig ugyanaz.
Azért nem akart katolizálni, mert úgy gondolta, hogy a rómaiak (mivel akkor ő romanizmusként emlegette a Katolikus Egyházat) az ősi hithez új dogmákat ragasztottak, ami súlyos megmásítása lenne az ősi katolikus hitnek.
Ebben az írásban feltárul előttünk az az egyetlen módszer, egyetlen út, amely ma minket, katolikusokat megtérésre vezethetne. Ez pedig nem más, mint szigorú tudományossággal megvizsgálni, vajon a Katolikus Egyház újkori tanítása csírájában megvan-e az első ötszáz év keresztényeinek a tudatában, amely az írásokban és a liturgiában megnyilvánul.
Newman elvégezte helyettünk ezt a nagyon igényes, nehéz tudományos munkát. Itt van a kezünkben. Ha őt, az anglikán lelkészt ez a felismerés arra vette rá, hogy kérje felvételét a Katolikus Egyházba (ahova soha nem szándékozott átlépni, sőt, félt is attól, hogy katolikussá kell lennie), akkor minket, az eretnek tanítások által is fellazított erkölcsi felfogással megfertőzött katolikusokat még inkább arra indít, hogy megtérjünk az Egyház lényegében soha nem változó tanításához mind a hittitkokat, mind a szentségeket, mind az erkölcsi magatartást illetően.
A szinódusi útnak az a gyakorlata, amelyet egyes nyugati országokban láthatunk, nemcsak szakítás az Egyház szentségével – vagyis azzal, hogy az Egyház Krisztus Titokzatos Teste, Jézus pedig a Szentháromság Egy Isten Második Személye, a Fiú, aki érettünk és a mi üdvösségünkért emberré lett – hanem egy rejtett arianizmus is. Rejtett arianizmusnak azt a felfogást nevezem, amely szerint az Isten Fiának nem mindörökre és minden emberhez szóló üzenete van, hanem egyértelmű kijelentései (ld. házasság, szexualitás, erkölcs és a szentségek általában) teljesen átértelmezhetők.
Ez az az égetően fontos üzenet, amit aktuálisnak neveztem.
A másik kettőre röviden utalok, mert az elsőben benne vannak.
Az igazság mindenek feletti kereséséhez mint alapvető emberi magatartáshoz vissza kell térnünk. A szélsőséges liberalizmus tagadja, hogy van végső igazság. De ha nincs, akkor minden igazságnak az ellenkezőjét is igazságként lehet hirdetni. Ez az értelem prostitúciója. Az igazságot saját magam ellenére is keresnem kell, mert Urunk szerint „az igazság tesz szabaddá titeket” (Jn 8,31–32). Természetesen a végső Igazság nem valami, hanem Valaki, aki egyszer így szólt: „Én vagyok… az Igazság” (Jn 14,6). Ezért az Igazság keresése nem lehet csupán értelmi erőkifejtés, hanem – ahogy azt Newman mondja – mikor az ember tényleg keresi AZ IGAZSÁGOT, akkor az egész személyisége mozog.
A harmadik és a legfontosabb, amiért ezt az írást végig kell tanulmányozni, hogy ebben – szemérmesen rejtőzködve – egy olyan ember legmélyebb története vázolódik fel, aki eljutott az életszentségre.

Barsi Balázs atya

Akarok lenni népem lelkiismerete

Alcím:

Mindszenty József bíboros emlékirataiból…

Szerző:

Mindszenty József

Szekesztő:

E. Román Kata, Harangozó Eszter

Kiadó:

Jel Kiadó – Magyar Katolikus Rádió

Rendező:

E. Román Kata

Mindszenty József emlékirata a XX. század fontos egyház- és kortörténeti dokumentuma. 2008. december 26-án volt 60 éve annak, hogy az ÁVH elhurcolta a prímást, aki ettől kezdve 1956 októberének, novemberének néhány napját leszámítva magyarországi életét börtönben, illetve az amerikai követség falai között töltötte. Erre az évfordulóra jelentette meg a Jel Könyvkiadó a Magyar Katolikus Rádióban elhangzott műsor szerkesztett változatából készült, Mindszenty József korának és életének fontosabb eseményeit bemutató könyvet, s annak mellékleteként a Dunai Tamás előadásában hallható hanganyagot tartalmazó dupla CD-albumot.

Megjelenés:

2008

Kötés:

keménytáblás, cérnafűzött

Méret:

165 x 165 mm

Oldalszám:

96

Melléklet:

2 db CD

Fogyasztói ár:

3 500 Ft

Megrendelés:

ITT

Az új, globális etika – Az Egyház előtt álló feladatok

Szerző:

Peeters, Marguerite A.

Fordító:

Sallai Gábor

Kiadó:

Jel Kiadó

Megjelenés:

2019

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

105×148

Oldalszám:

56

Fogyasztói ár:

860 Ft

„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják Istent” (Mt 5,8). A tisztaszívűek nemcsak Istent látják meg, hanem a világ dolgait is Isten szemével látják. Annak látják őket, amik – a jót jónak, a rosszat rossznak.
Az Olvasó ilyen ember könyvét tartja a kezében, aki nem kisebb feladatra vállalkozik, mint az immár az egész világra kiterjedő euroatlanti kultúra elemzésére. Művét az afrikai püspökök felkérésére írta, miután azok szembesültek vele, hogy a globális civilizáció Afrika kapui előtt sem áll meg, és látták, hogy a szép szavak mögött gyakran igencsak csúf programok húzódnak meg.
1994-ben Marguerite A. Peeters részt vett az ENSZ kairói népesedési konferenciáján, és ott fölöttébb aggasztó jelenségekre figyelt fel. Azóta ezeket kutatja.

 

Tartalomjegyzék:

Globális kulturális forradalom
Történelmi háttér
A posztmodernitás és a globális etika radikális programja
A keresztény igehirdetés sajátossága

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás